"Алекс Консултинг" ООД предлага пълен набор от счетоводни дейности и услуги съгласно изискванията на Закона за счетоводството и другите действащи нормативни изисквания, указания и международни стандарти:

Годишно счетоводно приключване и съставяне на годишен счетоводен отчет и неговото представяне пред органите на данъчната администрация, НСИ и други съответни органи.

Съвети и консултации за намаляване на облагаемата печалба и облагаемия доход на юридическите и физическите лица, занимаващи се с непатентна дейност.

Ежемесечно изчисляване на финансовия резултат и данъчните задължения с натрупване.
Съставяне на трудови и граждански договори с персонала и други лица, изготвяне на ведомости за работните заплати и сметки за изплатени хонорари, попълване на командировъчни и пътни листа.

Подаване на декларации за патентен данък, годишни декларации по ЗКПО и ЗДДФЛ, справка-декларация по ЗДДС, декларация-образец №1 в НОИ и всички останали данъчни декларации.

Консултации по данъчното и осигурително законодателство и оптимизиране на данъчните задължения.
Подаване на платежни нареждания за дължими данъци, такси и осигуровки на персонала и собствениците.
Изготвяне на пълен набор изискуеми справки съгласно действащото национално законодателство


Организационни услуги
Одиторски услуги
Фирмена регистрация
Данъчна защита
Счетоводни услуги